Y Diweddaraf am COVID-19

Yn ystod pandemig Coronafeirws roedd angen i ni newid ein gweithdrefnau ailgartrefu yma yn Llys Nini oherwydd cyfyngiadau cyswllt cymdeithasol. Gwnaethom sefydlu proses ailgartrefu ‘rithwir’ a rhoddwyd system fabwysiadu ar-lein ar waith gennym. Yn rhan olaf y pandemig, wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio, rydym wedi gallu ategu hyn gydag ymweliadau cymdeithasu trwy apwyntiad ar gyfer anifeiliaid sydd ar gadw. Mae hyn wedi golygu bod y Ganolfan Anifeiliaid wedi bod yn llawer tawelach heb ymwelwyr rheolaidd o gwmpas llety’r anifeiliaid ac rydym wedi gweld newid cadarnhaol amlwg yn ein hanifeiliaid – yn gyffredinol, maent yn fwy hamddenol ac yn dangos llai o broblemau ymddygiad. Gwelwyd yr un tueddiadau mewn canolfannau ailgartrefu eraill ar draws y wlad.

Mae ein proses ailgartrefu newydd wedi bod yn llwyddiannus iawn hyd yn hyn, yn enwedig i rai anifeiliaid anwes a fyddai fel arfer yn cael eu hanwybyddu mewn cytiau oherwydd ymddygiadau y byddai rhai mabwysiadwyr yn eu hystyried yn annymunol, ond na fyddent yn eu harddangos yn gyffredinol mewn sefyllfa gartref nodweddiadol.

Gan mai ein nod yw rhoi lles anifeiliaid wrth wraidd ein gweithgareddau, ac yn unol â llawer o elusennau anifeiliaid eraill yn y dyfodol, rydym wedi penderfynu peidio â chaniatáu i ymwelwyr cyffredinol gerdded o gwmpas y safle i weld yr anifeiliaid, ond yn hytrach parhau â’n system o roi anifeiliaid anwes ar gadw ar-lein ac apwyntiadau dilynol cysylltiedig.

Os oes gennych gwestiynau neu os nad ydych yn hyderus wrth ddefnyddio’n system ar-lein, gall ein staff cyfeillgar drafod eich anghenion dros y ffôn a dechrau’r broses felly. Bydd ein tîm ailgartrefu yn parhau i baru mabwysiadwyr ag anifeiliaid anwes a byddwn yn gwahodd mabwysiadwyr sydd wedi cofrestru i gymdeithasu â’r anifail anwes o’u dewis mewn sefyllfa dan oruchwyliaeth y mae’r anifail yn teimlo’n gyfforddus ynddi.

Bydd ein siop nwyddau anifeiliaid anwes a’r ardal chwarae i blant yn yr awyr agored yn parhau i fod ar agor i ymwelwyr cyffredinol, ynghyd â’n llwybrau natur dynodedig o gwmpas y safle. Bydd ein tîm codi arian hefyd yn parhau i gynnal ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous i ymwelwyr yn ystod gwyliau ysgol. Ond sylwer na fydd hi’n bosib i chi weld yr anifeiliaid yma yn y ganolfan – gellir eu gweld ar-lein, ar ein gwefan, yna trwy apwyntiad ar ôl rhoi anifail anwes ar gadw’n unig. Rydym yn gobeithio y bydd pawb yn deall ein penderfyniad.

Gweler ein tudalen Gweithdrefnau a Ffïoedd i gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu anifail.

————————————————————————

Mae Llys Nini yn gysylltiedig â’r RSPCA cenedlaethol, ond nid yw’n derbyn unrhyw arian awtomatig ganddi. Yn ogystal ag ailgartrefu anifeiliaid, mae Canolfan Anifeiliaid Llys Nini yn gweithio i helpu’r amgylchedd hefyd.

Nawdd

Allwch chi sbario £1 yr wythnos i helpu i achub anifail sydd wedi’i gam-drin, ei adael, ei esgeuluso neu sy’n ddieisiau?

Gwirfoddoli

Byddai’n amhosibl i Lys Nini allu gweithredu mor effeithiol ag y mae heb ymroddiad ein gwirfoddolwyr.

Codi arian

Mae cynifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu i achub rhagor o anifeiliaid sydd mewn angen, ychydig o ddychymyg yn unig sydd ei angen arnoch chi.

Digwyddiadau

Sicrhewch fod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ein digwyddiadau diweddaraf ac am bopeth sy’n digwydd yn Llys Nini ac yn yr ardal.

Siopau Elusen

Mae ailgylchu nwyddau dieisiau fel tecstilau a dillad gwely anifeiliaid yn helpu’r amgylchedd ac mae hefyd yn ffordd y gall Llys Nini godi arian.

Rhoi

Mae angen rhoddion o nwyddau ar ein siopau ac arian i Ganolfan Anifeiliaid Llys Nini bob amser ac rydym yn croesawu rhoddion ariannol, rhoddion ar ffurf nwyddau neu eich bod yn rhoi o’ch amser.


Achubwyd ac ailgartrefwyd dros
14,500
o anifeiliaid ers 1995