Gweithdrefnau a Ffïoedd

Dod o hyd i’ch gilydd ar-lein

Cam 1 – Dod o hyd i’ch gilydd ar-lein. Gallwch weld yr anifeiliaid sydd ar gael gennym i’w mabwysiadu ar ein tudalennau ailgartrefu.

Cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein

Cam 2 – Cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.
Os ydych chi’n byw mewn llety rhent bydd angen caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord o fewn 48 awr ar ôl i’r anifail gael ei gadw ar eich cyfer.
Yn ddelfrydol dylai pob anifail sy’n byw yn y cartref eisoes fod wedi’i ysbaddu (ac eithrio cathod y mae’n rhaid iddynt fod wedi’u hysbaddu eisoes) os ydych am fabwysiadu anifail arall o’r un rhywogaeth.
Mae pob un o’n hanifeiliaid yn wahanol; bydd angen mwy o gwmni ar rai anifeiliaid nag eraill. Fel arfer, ni ellir gadael cŵn bywiog ar eu pennau eu hunain am fwy na 4-5 awr ar y tro, ond mae cathod yn hapusach gyda’u cwmni eu hunain. Mae angen mwy o sylw ar gathod bach a chŵn bach nag anifeiliaid hŷn. Bydd angen i chi sicrhau bod yr anifail anwes arfaethedig yn addas i’ch ffordd o fyw a’ch amgylchiadau, hyd yn oed ar ôl i sefyllfa COVID-19 ddod i ben, a’ch bod yn gallu darparu ar gyfer ei anghenion.

Ymweliad Cartref Rhithwir

Cam 3 – Os yw’ch cais yn llwyddiannus, gofynnir i chi ddarparu ffotograffau neu fideo o’ch cartref, a hefyd ar gyfer ci, ffotograffau a fideo i ddangos bod gennych ardd/iard breifat ddiogel addas.

Mabwysiadu a Dosbarthu’ch Anifail

Cam 4 – Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd y ffurflen fabwysiadu ac unrhyw waith papur perthnasol arall yn cael ei anfon atoch trwy e-bost, a gofynnwn i ddarpar fabwysiadwyr argraffu’r gwaith papur (os nad oes argraffydd ar gael, byddwn yn ei anfon atoch drwy’r post). Gofynnir i chi ddarllen yr holl waith papur yn ofalus cyn ei lofnodi a’i anfon yn ôl atom trwy sganio neu dynnu lluniau o’r tudalennau wedi’u llofnodi a’u hanfon yn ôl atom drwy e-bost neu’r postio. Mae’n rhaid cwblhau hyn cyn mynd â’r anifail i’w gartref newydd.
Yna gwneir apwyntiad er mwyn i un o’n staff ddod â’ch anifail i’ch cartref.

Cefnogaeth ar ôl mabwysiadu

Cam 5 – Byddwch yn derbyn cefnogaeth barhaus gan y ganolfan ailgartrefu ar ôl mabwysiadu anifail, a chynhelir ymweliad cartref ar ôl mabwysiadu pan fydd y cyfyngiadau symud presennol wedi’u codi.

Iechyd a Diogelwch

Mae iechyd a diogelwch ein staff a’n gwirfoddolwyr o’r pwys mwyaf i ni. Yn anffodus ni allwn ganiatáu i anifeiliaid gael eu mabwysiadu gan gartrefi lle mae aelod o’r cartref yn dangos symptomau COVID-19, neu fod ganddo achos a gadarnhawyd o COVID-19.

Ffurflenni Cais i Fabwysiadu

Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais, caiff ei adolygu gan un o’n staff. Os yw’ch cais yn eich gwneud yn addas ar gyfer anifail sydd ar gael gennym, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi o fewn 3 diwrnod. Yn ystod yr alwad ffôn, gofynnir cwestiynau i chi ar gyfer unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnom.
Sylwer, o ganlyniad i’r nifer uchel o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn ymateb i geisiadau aflwyddiannus. Felly, os nad ydych wedi clywed gennym o fewn 3 diwrnod, yn anffodus, mae eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma.

 

Gwneud cais i fabwysiadu cath

Gwneud cais i fabwysiadu ci

Gwneud cais i fabwysiadu cwningen

Gwneud cais i fabwysiadu ffured

Ffïoedd Mabwysiadu

Mae ffïoedd mabwysiadu’n helpu i dalu costau microsglodynnu, ysbaddu, brechiadau a thriniaeth ar gyfer llyngyr a chwain

  • Ci bach (hyd at 20 wythnos oed) £250

  • Ci Llawn Dwf £170

  • Ci hŷn (dros 8 oed) £115

  • Cath fach (hyd at 20 wythnos oed) £85

  • Cath Llawn Dwf £80

  • Cwningen £50

  • Ffured £45

  • Gostyngiad o £5 yr anifail wrth fabwysiadu mwy nag un anifail